עזרה Charging Connectivity Cable CA 126

background image

תירבע

Nokia CA-126

הניעטו תוירושיק לבכ

ךלש םאותה ישיאה בשחמה ןיב םינותנ ןרכנסלו ריבעהל לכות ,הז לבכ תועצמאב

Nokia ןקתהב הללוסה תניעטל לבכב שמתשהל לכות םג .Nokia תוריש ןיבל

.בשחמה תועצמאב ןמז לכב ךלש םאותה

Nokia רבחמ םגו מ"מ 2.0 ןב Nokia רבחמו דחא הצקב USB רבחמ שי לבכל

ןקתהב תויולת לבכב שומיש תעב תונימזה תונוכתה .רחאה והצקב micro-USB

,המגודל) ורובע הב שמתשמ התאש ישיאה בשחמה תנכותבו ךתושרבש Nokia

.(Nokia PC Suite

הסרג USB טרפמב רדגומש םינותנ תרבעה בצקב ךמות לבכה לש USB רבחמ

.2.0

ךירדמה תא םג ארק .לבכב שומישה ינפל ןויעב הז שמתשמל ךירדמ ארק

,ףסונ עדימ לבקל ידכ .הלעפהה תכרעמו בשחמה ,Nokia תוריש רובע שמתשמל

.Nokia קוושמ לש ימוקמה רתאה לא וא www.nokia.com/support רתאל הנפ

.םינטק םידלי לש די גשיהמ קחרה רומש .םינטק םיקלח לולכל יושע רצומה

9210458/1

background image

תירבע

םינותנ לש ןורכניס וא הרבעה

תאיצי לא USB רבחמ תא רבח ,ןורכניסל וא םינותנ תרבעהל לבכב שמתשהל ידכ

micro-USB רבחמ לא micro-USB רבחמ תא רבחו ,ךלש בשחמבש USB

.ךלש םאותה Nokia ןקתהבש

.בשחמהמו Nokia ןקתהמ לבכה תא קתנ ,ןורכניסה וא םינותנה תרבעה רחאל

בשחמהמ הללוסה תניעט

לא USB רבחמ תא רבח ,בשחמהמ ךלש Nokia ןקתה לש הללוסה תא ןועטל ידכ

הניעטה רבחמ תא רבח מ"מה 2.0 ןב הניעטה לבכ תאו ,בשחמבש USB תאיצי

micro-USB הניעטה רבחמ לא micro-USB רבחמ תא רבח וא ,מ"מה 2.0 ןב

רבחמ התא םא .אצמנש הניעטה רבחמ גוס יפ לע ,ךלש םאותה Nokia ןקתהבש

ןקתה לא micro-USB רבחמ תאו ,ןקתהה לא מ"מה 2.0 ןב הניעטה רבחמ תא

.הליחת ןעטיי micro-USB רבחמ לעב ןקתהה ,ןמז ותואב רחא

background image

תירבע

ךלהמב הניש בצמ וא הנתמה בצמל רבוע בשחמה םא .לעופ בשחמהש אדו

תא הלעמ בשחמהמ ןקתהה תללוס תניעט .קספות הניעטהש ןכתיי ,הניעטה

.הייח ךשמ תא הניטקמו בשחמה תללוסמ למשחה תכירצ

.בשחמהמו Nokia ןקתהמ לבכה תא קתנ ,הניעטה רחאל